Bạn đang làm trắc nghiệm theo bộ đề Đề thi Sử THPT 2017.
Hiện có 25 câu hỏi trong bộ đề này.
1
Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông dương Cộng sản Đảng liên đoàn
Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng
Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng
Đáp án: B - Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
2
Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Việt Nam hóa chiến tranh
Đông Dương hóa chiến tranh
Chiến tranh cục bộ
Chiến trang đặc biệt
Đáp án: C - Chiến tranh cục bộ
3
Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế?

hợp tác và đấu tranh
toàn cầu hóa
hòa hoãn tạm thời
đa phương hóa
Đáp án: B - toàn cầu hóa
4
Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là?

đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình
đòi độc lập dân tộc và tự do dân chủ
đánh đổ đế quốc để giành độc lập tự do
giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân
Đáp án: A - đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình
5
Trong đường lối đổi mới đất nước (từ 12/1986), Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương hình thành cơ chế kinh tế nào?

Thị trường
Tập trung
Bao cấp
Kế hoạch hóa
Đáp án: A - Thị trường
6
Từ năm 1945 đến 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của các nước Tây Âu?

phát triển nhanh chóng
cơ bản có sự tăng trưởng
phát triển chậm chạp
cơ bản được phục hồi
Đáp án: D - cơ bản được phục hồi
7
Một trong những thuận lợi của Việt Nam sau ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?

Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền bắc giải giáp quân Nhật
Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được Ngân hàng Đông Dương
Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật
Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước
Đáp án: D - Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước
8
Khẩu hiệu \"Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến\" của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về?

xã hội
văn hóa
chính trị
kinh tế
Đáp án: C - chính trị
9
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

thương nghiệp
công nghiệp
thủ công nghiệp
nông nghiệp
Đáp án: D - nông nghiệp
10
Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 - 1950)?

Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường
Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú
Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu
Đáp án: B - Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường
11
Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là?

Tổ chức Y tế thế giới
Tóa án quốc tế
Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa
Quỹ tiền tệ quốc tế
Đáp án: B - Tóa án quốc tế
12
Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam những năm 1950 - 1953 là?

phục vụ nhân dân
dân tộc hóa
phục vụ kháng chiến
đại chúng hóa
Đáp án: C - phục vụ kháng chiến
13
Từ năm 1973 đến 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là?

tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức Asean.
không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.
chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc
chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á
Đáp án: A - tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức Asean.
14
Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam (từ 12/1986) không có nội dung nào dưới đây?

Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm
Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp
Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
Đổi mới toàn diện và đồng bộ
Đáp án: A - Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm
15
Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

cách mạng công nghiệp
cách mạng chất xám
cách mạng công nghệ
cách mạng xanh
Đáp án: D - cách mạng xanh
16
Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu năm 1945?

Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít
Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh
Phân chia thành quả chiến tranh
Ký hòa ước với các nước bại trận
Đáp án: D - Ký hòa ước với các nước bại trận
17
Trong những năm 1936 - 1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam?

phát triển và hồi phục
phát triển nhanh
khủng hoảng, suy thoái
phát triển xen kẽ khủng hoảng
Đáp án: A - phát triển và hồi phục
18
Việc hoàn toàn thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã?

tạo điều kiện tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
thể hiện mong muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam
tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị xã hội
Đáp án: C - tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
19
Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược \"Chiến tranh đặc biệt\" (1961 - 1965) của Mỹ?

An Lão (Bình Định)
Ba Gia (Quảng Ngãi)
Bình Giã (Bà Rịa)
Ấp Bắc (Mĩ Tho)
Đáp án: D - Ấp Bắc (Mĩ Tho)
20
Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu?

biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới
mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam
chống phá cách mạng Việt Nam
giúp Trung Hoa dân quốc chiếm Việt Nam
Đáp án: C - chống phá cách mạng Việt Nam
21
Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) là ?

hậu phương miền Bắc được xây dựng vững chắc
tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương
sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
Đáp án: C - sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
22
Tài liệu nào dưới đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng?

"Khánh chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh
"Tuyên ngôn độc lập" của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
"Toàn dân kháng chiến" của Ban thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương
"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của chủ tịch Hồ Chí Minh
Đáp án: D - "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của chủ tịch Hồ Chí Minh
23
Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của?

Việt Nam Quốc dân đảng
Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
Đông Dương cộng sản liên đoàn
Hội phục Việt
Đáp án: A - Việt Nam Quốc dân đảng
24
Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn ta rã khi?

Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động
Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ
Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể
Đáp án: C - chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ
25
Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12/1989) không xuất phát từ?

việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc
việc cả hai nước cần thoát khỏi thế "đối đầu" để ổn định và củng cố vị thế của mình
sự suy giảm "thế mạnh" của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác
sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên
Đáp án: A - việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc

/25