Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Kết quả code sau?
<html>
<head>
<title>
  This is a test script.
</title>
</head>
<body>
<?php
  echo (int) ((0.1 + 0.7) * 10);
?>
</body>
</html>

7
10
lỗi
8
Đáp án: A - 7 - The expression ((0.1 + 0.7) * 10) should evaluate to 8. However, the output of the expression in the script evaluates to 7 because the PHP engine stores the value of the expression internally as 7.999999 instead of 7. When the fractional value is converted into an integer, the PHP engine simply truncates the fractional part. When the value is converted to int, PHP simply truncates away the fractional part, resulting in a rather significant error (12.5%, to be exact).
2
Kết quả code sau ?
<?php 
   echo strtotime("january 1, 1901"); 
?>
 

14345
-1
12365
'0'
Đáp án: B - Hàm strtotime() không thể xác định thời gian trước January 1, 1970
3
Function sau làm gì khi pass 2 biến số (integer)?
<?php
function magic($p, $q)
{ 
 return ($q == 0)?$p:magic($q, $p % $q);
}
?>

Đổi giá trị của $p và $q
Xác định xem chúng là số lẻ hay chẵn
Xác định số chia chung lớn nhất
loop mãi mãi
Đáp án: C - Xác định số chia chung lớn nhất. This is ternary if condition is true then calls magic() function passing $q as first argument and mod of $p and $q as second argument, this continues till $q == 0 and returns value of $p. It determines the greatest common divisor between $p and $q.
4
Toán tử nào sau đây không phải dạng nhị phân binary 0/1?

AND
NOT
XOR
OR
Đáp án: B - NOT. Chú ý XOR tức toán tử binary một trong hai cái phải đúng, nhưng hai cái không được cùng đúng.
5
Kết quả của code sau?
<?php 
  $a = array (1, 2, 3);
  $b = array (1 => 2, 2 => 3, 0 => 1); 
  $c = array ('a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3);
  var_dump ($a == $b); 
  var_dump ($a === $b); 
  var_dump ($a == $c); 
?>
 

false true true
true true false
true false true
true false false
Đáp án: D - chú ý var_dump ($a == $c); // False, so sánh == thuần về giá trị, so sánh === gồm cả giá trị và loại.
6
Kết quả code sau?
$a = array (1, 2, 3);
foreach ($a as $x){
 $x*= 2; // cái này tương đương $x = $x*2; noted là *= phải viết liền
}
 echo $a[0] * $a[1] * $a[2];

4
5
6
7
Đáp án: C - cái foreach chả liên quan gì, vãi.
7
Kết quả code sau?
 
function fibonacci ($x1, $x2){
return $x1 + $x2;
}
 
$x1 = 0;
$x2 = 1;
 
for ($i = 0; $i < 10; $i++){
 echo fibonacci ($x1, $x2).',';
}
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
Đáp án: D - 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, - Nó loop 9 vòng và chỉ có 1 + 0 :-)
8
Khi code PHP chạy thì biến môi trường toàn cục (super-global) nào chứa các tham số?

$_SERVER
$_EVN
$GLOBALS
$_POST
Đáp án: A - $_SERVER
9
Kết quả code sau?
<?php
function modifyArray (&$array) 
{
  foreach ($array as &$value)
  {
     $value = $value + 2; 
  } 
  $value = $value + 3; 
 } 
$array = array (1, 2, 3); 
modifyArray($array); 
print_r($array);
?>

Array ( [0] => 3 [1] => 4 [2] => 8 )
Array ( [0] => 5 [1] => 7 [2] => 9 )
Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 6 )
Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 )
Đáp án: A - chú ý là sau khi foreach chỉ có biến $value cuối cùng được tăng thêm 3.
10
Kết quả code sau?
<?php
 var_dump( (bool) 5.8 );
?>
 

Boolean false
1
Boolean true
'0'
Đáp án: C - vì số dương nên boolean true. chú ý từ khóa boolean tương đương bool

/10

123Trang kếTrang cuối