Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Từ 1919 - 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

Pháp, Thái Lan, Trung Quốc
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan
Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
Đáp án: D - Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
2
Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1925 là gì?

Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Việt Nam
Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930)
Quá trình thực hiện chủ trương vô sản hóa để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào Việt Nam
Đáp án: C - Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930)
3
Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-sai (1919).
Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920)
Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)
Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925)
Đáp án: C - Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)
4
Sắp xếp các sự kiện sau: 1) Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. 2) Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa Paris. 3) Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội quốc tế cộng sản lần V. 4) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản.

1-2-3-4
4-3-2-1
4-1-2-3
2-3-4-1
Đáp án: B - 4-3-2-1
5
Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế III?

Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
Quốc tế này đề ra đường lối cách mạng cho Việt Nam.
Quốc tế này giúp nhân dân ta và nhân dân thuộc địa đấu tranh chống thực dân Pháp
Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam
Đáp án: A - Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
6
Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là gì?

Vừa khai thác vừa chế biến.
Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
Đáp án: D - Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
7
Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa nền công nghiệp Pháp sản xuất.
Biến Việt Nam thành căn cứ chính trị - quân sự của Pháp
b & c
Đáp án: D - Đáp án B và C
8
Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản.
Tước đoạt ruộng đất của nông dân
Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch.
Không cho nông dân tham gia sản xuất.
Đáp án: B - Tước đoạt ruộng đất của nông dân
9
Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

Bù đắp vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Để xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế hai nước Việt - Pháp
Đáp án: B - Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
10
Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925

Người quê, Tiếng dân
Tin tức, Nhành lúa
Tiền Phong, Diễn đàn Đông Dương
Dân chúng, Tiếng dội An Nam
Đáp án: A - Người quê, Tiếng dân

/10

Trang đầuTrang trước12131415Trang kếTrang cuối