Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Sau khi thống nhất đất nước, nước ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất?

Nông - công nghiệp
Công - nông nghiệp
Công nghiệp
Nông nghiệp lạc hậu
Đáp án: D - Nông nghiệp lạc hậu
2
Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12/1989) không xuất phát từ?

việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc
việc cả hai nước cần thoát khỏi thế "đối đầu" để ổn định và củng cố vị thế của mình
sự suy giảm "thế mạnh" của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác
sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên
Đáp án: A - việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc
3
Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn ta rã khi?

Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động
Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ
Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể
Đáp án: C - chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ
4
Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của?

Việt Nam Quốc dân đảng
Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
Đông Dương cộng sản liên đoàn
Hội phục Việt
Đáp án: A - Việt Nam Quốc dân đảng
5
Tài liệu nào dưới đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng?

"Khánh chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh
"Tuyên ngôn độc lập" của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
"Toàn dân kháng chiến" của Ban thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương
"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của chủ tịch Hồ Chí Minh
Đáp án: D - "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của chủ tịch Hồ Chí Minh
6
Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) là ?

hậu phương miền Bắc được xây dựng vững chắc
tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương
sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
Đáp án: C - sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
7
Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu?

biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới
mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam
chống phá cách mạng Việt Nam
giúp Trung Hoa dân quốc chiếm Việt Nam
Đáp án: C - chống phá cách mạng Việt Nam
8
Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) của Mỹ?

An Lão (Bình Định)
Ba Gia (Quảng Ngãi)
Bình Giã (Bà Rịa)
Ấp Bắc (Mĩ Tho)
Đáp án: D - Ấp Bắc (Mĩ Tho)
9
Việc hoàn toàn thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã?

tạo điều kiện tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
thể hiện mong muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam
tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị xã hội
Đáp án: C - tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
10
Trong những năm 1936 - 1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam?

phát triển và hồi phục
phát triển nhanh
khủng hoảng, suy thoái
phát triển xen kẽ khủng hoảng
Đáp án: A - phát triển và hồi phục

/10

Trang đầuTrang trước34567Trang kếTrang cuối