Hiện có 19 câu hỏi thuộc chủ đề Tin học.
Bạn có thể duyệt và làm trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề thuộc topic Tin học tại đây.
1
Kết quả của code sau?
$x = 1;
 ++$x;
 $x*= $x;
 echo $x; //4
 echo $x--; //

4
5
1
3
Đáp án: A - x sẽ được xuất trước khi loop.
2
Kết quả của code sau?
<?php
  $b = false;
  if($b = true)
   print("true");
  else
   print("false");
?>

false
true
lỗi
true false
Đáp án: B - về mặt luận lí boolean biến $b vẫn true, chứ không phải mang giá trị false.
3
Kết quả của code sau?
<?php  
  $a=5;
  $b=12;
  $c=10;
  $d=7;
  $e=($a*$b)+$c*$d/$a;
  print($e);
?>

74
154
26
130
Đáp án: A - nhân chia trước cộng trừ sau nên code trên tương tự (5x12) + 10x7/5
4
Biến (variable) nào sau đây không đúng trong PHP?

$_10
${“MyVar”}
&$something
$10_somethings
Đáp án: D - $10_somethings: Biến trong PHP không thể bắt đầu bằng số.
5
Thẻ nào sau đây không đúng để bắt đầu và kết thúc code PHP?

<% %>
<? ?>
<?= ?>
<! !>
Đáp án: D - <! !>, tuy nhiên hầu như các thẻ trong đáp án a, b,c đều ít dùng so với <? php ?>
6
Hàm nào không được dùng để debugging?

var_dump()
fprintf()
print_r()
var_export()
Đáp án: B - fprintf()
7
Hàm mã hóa nào sau đây trả về giá trị hash dài nhất?

md5
sha1
crc32
Tất cả như nhau.
Đáp án: B - sha1 cho tới 40 kí tự.
8
Hàm nào sau đây sẽ khởi tạo một phiên làm việc (session)?

session(start);
session();
session_start();
login_sesion();
Đáp án: C - session_start();
9
Cách nối chuỗi trong SQL?

Dấu chấm .
Dấu cộng +
Dấu nhân *
concat
Đáp án: D - concat nối chuỗi trong SQL, dấu + nối chuỗi trong JS còn PHP nối bằng dấu chấm

/10

Trang đầuTrang trước12