Hiện có 65 câu hỏi thuộc chủ đề Sử.
Bạn có thể duyệt và làm trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề thuộc topic Sử tại đây.
1
Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

cách mạng công nghiệp
cách mạng chất xám
cách mạng công nghệ
cách mạng xanh
Đáp án: D - cách mạng xanh
2
Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam (từ 12/1986) không có nội dung nào dưới đây?

Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm
Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp
Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
Đổi mới toàn diện và đồng bộ
Đáp án: A - Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm
3
Từ năm 1973 đến 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là?

tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức Asean.
không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.
chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc
chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á
Đáp án: A - tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức Asean.
4
Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam những năm 1950 - 1953 là?

phục vụ nhân dân
dân tộc hóa
phục vụ kháng chiến
đại chúng hóa
Đáp án: C - phục vụ kháng chiến
5
Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là?

Tổ chức Y tế thế giới
Tóa án quốc tế
Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa
Quỹ tiền tệ quốc tế
Đáp án: B - Tóa án quốc tế
6
Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 - 1950)?

Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường
Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú
Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu
Đáp án: B - Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường
7
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

thương nghiệp
công nghiệp
thủ công nghiệp
nông nghiệp
Đáp án: D - nông nghiệp
8
Khẩu hiệu \"Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến\" của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về?

xã hội
văn hóa
chính trị
kinh tế
Đáp án: C - chính trị
9
Một trong những thuận lợi của Việt Nam sau ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?

Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền bắc giải giáp quân Nhật
Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được Ngân hàng Đông Dương
Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật
Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước
Đáp án: D - Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước
10
Từ năm 1945 đến 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của các nước Tây Âu?

phát triển nhanh chóng
cơ bản có sự tăng trưởng
phát triển chậm chạp
cơ bản được phục hồi
Đáp án: D - cơ bản được phục hồi

/10

Trang đầuTrang trước1234Trang kếTrang cuối